Sản Phẩm

Đầu báo khói quang học địa chỉ (Ngưng SX)
Tháng Một 30, 2018
Nút kéo khẩn cấp địa chỉ
Tháng Một 30, 2018
Xem tất cả

Cáp kết nối

Cáp lập trình X187 và S187 được sử dụng để lập trình cho các tủ dòng FireNET.

Cáp giao tiếp máy in P187 được sử dụng để kết nối máy in dạng nối tiếp dành cho các tủ dòng FireNET.

Cáp giao tiếp VoiceNET V187 được sử dụng để kết nối giữa tủ trung tâm FireNET với tủ trung tâm VoiceNET.

Download Catalogue:Tài liệu FM-200
Mô tả

Cáp lập trình X187 và S187 được sử dụng để lập trình cho các tủ dòng FireNET.

Cáp giao tiếp máy in P187 được sử dụng để kết nối máy in dạng nối tiếp dành cho các tủ dòng FireNET.

Cáp giao tiếp VoiceNET V187 được sử dụng để kết nối giữa tủ trung tâm FireNET với tủ trung tâm VoiceNET.

Download Catalogue:Tài liệu FM-200